Folkest 2017

O sin tal 2017, ven a stâi che a son trentevot agns che an par an Folkest al jemple il Friûl e la Istrie di biele musiche. Trentevot agns di aventuris, di bielece, di problemis, di discuviertis e confermis. E, lassaitnussal dî, di tant amôr pe musiche e pe tradizion popolâr.
Chel stes amôr che nus fâs screâ cumò il gnûf sît di Folkest in trê lenghis: furlan, inglês e talian.
Alc al sarà ancjemò di comedâ… lu comedarìn! Alc al sarà di zontâ… lu zontarìn.
E, se o vessis voie di conseânus o di proponi alc, scrivêt, fasêtsi sintî.
Mandi e graciis!

NA FUOIA